Mycie obiektów przeszklonych.

Przy pracach związanych z myciem okien, na obiektach przemysłowych lub innych konstrukcjach inżynierskich o podobnej elewacji wykorzystuję zaawansowane technicznie środki myjąco-czyszczące najnowszej generacji.

Uzupełniam ubytki szklenia (szkło białe, kolorowe, zbrojone, itp.) w budynkach fabrycznych, kotłowniach, halach i na innych podobnych obiektach przemysłowych..

Przeglądy i ekspertyzy techniczne.

Wykonuję przeglądy techniczne i inwentaryzacje uszkodzeń, także przy zastosowaniu technik audiowizualnych, całości lub tylko wybranej części wskazanego obiektu bądź urządzenia przemysłowego.

Próbki pobrane z obiektu poddawane są autoryzowanym badaniom w laboratoriach Katedry Chemii oraz Fizyki przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wybranie właściwego zakresu badań próbek zależy od wymagań Inwestora.

Dokumentacja techniczna opracowywana jest przez kadrę inżynierską na komputerach Apple Macintosh G5.

Prace rozbiórkowe.

Wszelkie prace rozbiórkowe wykonuję wyłącznie metodą alpinistyczną, nie stawiając budowlanych rusztowań stałych oraz nie korzystając z samochodowych podnośników koszowych.

Sam proces rozbiórki obiektu wykonuję ręcznie za pomocą zainstalowanych rusztowań alpinistycznych chyba, że lokalizacja obiektu pozwoli na zastosowanie znacznie szybszej, tańszej i równie skutecznej metody minerskiej.

Montaż tablic i banerów reklamowych.

Modernizuję oraz konserwuję istniejące stelaże lub stalowe ruszty reklam wielkoformatowych.

Ekspresowo wykonuję prace montażowe wszelkiego rodzaju reklam, w tym także świetlnych.

Prace materiałami żywicowymi.

Dokonam napraw lub wykonamy od podstaw nowe systemy z firmy STOPOX zapewniające bezawaryjny długoletni okres eksploatacji takich miejsc jak: ciągi komunikacyjne, chodniczki techniczne, place manewrowe itp.

Malowanie i uzupełnianie ubytków tynku na elewacji.

Wybranie właściwej metody czyszczenia elewacji ręczne lub mechaniczne zależy od typu obiektu i indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. Sam proces malowania wykonuję tylko na uprzednio oczyszczonych i osuszonych powierzchniach metodą ręczną (wałek lub pędzel) lub mechaniczną (natrysk bezpowietrzny), równomiernie nakładając wybrany przez Inwestora rodzaj farby aż do pełnego pokrycia wybranym kolorem.

Uszczelnianie i wymiana uszczelnienia spoin dylatacyjnych.

Nowe uszczelnienie lub wymiana wypełnienia szczelin dylatacyjnych polega na uprzednim wyrwaniu, lub odkuciu w przypadku szczeliny cementowej, starej spękanej spoiny i usunięciu sznura uszczelniającego.

W wyłącznie oczyszczoną i osuszoną spoinę aplikuję materiał wypełniający stosując między innymi: nisko rozprężną dwuskładnikowa poliuretanową pianę montażową, lub gotowy expander wykonany z pianki poliuretanowej.

Materiałami które wykorzystuję do zewnętrznego pokrycia nowych spoin są: specjalistyczne zaprawy cementowe z firmy Ceresit lub Sika, a także materiały trwale plastyczne na bazie tiokoli i butylenu z firm: SELENA z Wrocławia oraz SOUDAL z Belgii.

Roboty blacharsko-dekarskie.

Zakres prac obejmuje naprawę uszkodzonych elementów blacharki dachowej i elewacyjnej takich jak:

» rury spustowe,

» daszki okapowe

» rynny, nasady kominowe, itp

Buduję również nowe lub modernizuję istniejące już systemy odprowadzające wodę deszczową.

Wspomniane prace mogę wykonać także w znacznie trwalszej i tańszej w eksploatacji technologii PCV.

Zabezpieczenie hydrofobowe konstrukcji żelbetowych.

W sposób dokładny oczyszczam (ręcznie lub mechanicznie) całość powierzchni przeznaczonej do remontu.

Następnie w zależności od występujących uszkodzeń (np. korozja betonu) wykonuję uzgodniony wcześniej z Inwestorem proces naprawy, zachowując rygorystyczny reżim technologiczny dla zastosowanych materiałów naprawczych takich firm jak Ekochem-Minova, Fosroc czy Sika.

Wspomniane prace wykonuję na obiektach i urządzeniach przemysłowych takich jak:

» kopalniane szyby wyciągowe tzw. skipy,

» przęsła morskich platform wiertniczych,

» przęsła pomostów węglowych,

» przęsła mostów, wiaduktów i estakad drogowo-kolejowych,

» kominy, chłodnie kominowe lub inne o zbliżonej budowie,

» śluzy, tamy i zapory wodne na wodach śródlądowych,

» silosy materiałów sypkich np. w młynach, cementowniach.

Wizualizacja obiektów oraz prace reklamowo-poligraficzne.

Wykonam w dowolnej technice wizualizacji hal przemysłowych oraz innych obiektów poprzez wykonanie:

» wielko i mało formatowych ściennych tablic reklamowo-informacyjnych,

» kasetonów świetlnych w obudowach aluminiowych lub plexi,

» neonów w pełnej gamie kolorów i kształtów,

» grafik oraz liter blokowych podświetlanych wewnętrznie,

» grafik oraz liter malowanych lub wyklejanych z folii samoprzylepnej,

» grafik oraz liter przestrzennych ze sprasowanego styropianu tzw. styroduru.

Dzięki zastosowaniu doskonałych komputerów graficznych marki Apple Macintosh G5 mogę zaprojektować nowe znaki graficzne dla firm, a w niskonakładowym formacie wykonać: teczki ofertowe, ulotki, wizytówki, kalendarze ścienne, kieszonkowe, biurowe,

plakaty informacyjne i reklamowe, cenniki itp.

Docieplenia budynków.

Prowadzę prace budowlane polegające na dociepleniu: budynków mieszkalnych, stropodachów, hal produkcyjnych i pozostałych obiektów, gdzie ze względu na utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp, tego typu prace nie mogą być wykonane z rusztowania tradycyjnego lub innego sprzętu budowlanego.

Wybór właściwej metody docieplenia obiektu i rodzaj zastosowanego materiału pozostaje w gestii Inwestora.

Remont, konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej.

Wykonuję przeglądy techniczne, remonty, konserwacje sieci instalacji elektrycznej oraz wymianę oświetlenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego na wszystkich obiektach wymienionych w ofercie. Wykonuję także naprawy i przeglądy instalacji odgromowej na obiektach przemysłowych i budynkach mieszkalnych.

Nadzór budowlany.

Posiadając wykształconą kadrę inżynierską jestem w stanie zapewnić każdej firmie na terenie wykonywanych przez nią robót właściwy i rzetelny nadzór: budowlany, inwestorski lub technologiczny.

Mam wymagane dopuszczenia do wykonywania prac na terenie: górniczym i hutniczym (koncern ArcelorMittal Poland) a także na obiektach znajdujących się pod nadzorem Konserwatora Zabytków w tym na budowlach sakralnych.

Kosztorysowanie robót budowlanych.

Wykonam przedmiary i obmiary robót w całości lub wskazanego odcinka prac.

W szerokim zakresie prac budowlanych sporządzam kosztorysy.

Wycinka i prześwietlenia drzewostanu.

Wykonuję szeroki zakres prac polegających na modelowaniu oraz prześwietlaniu koron drzew w tym także owocowych i igłowych. Usuwam poprzez wycinkę: stare, suche, chore lub połamane drzewa lub ich korony.

Służę pomocą w usuwaniu zagrożeń związanych ze złym stanem drzewostanu lub usuwaniu skutków już powstałych a stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

Kontrola postępu frontu robót nad wykonawcami.

Na zlecenie wykonam bieżącą kontrolę nad utrzymaniem wyznaczonej technologii i stosowanych materiałów na lini Inwestor-Wykonawca. Po zakończeniu prac wydam na ręce Inwestora nie posiadającego odpowiedniego nadzoru technicznego opinię techniczną określającą: rzetelność i jakość wykonanych prac, zgodność aplikacji zastosowanego materiału względem opracowanej technologii, powykonawczy obmiar zakresu robót oraz udzielę innych informacji tu nie określonych np. grubość uzyskanych powłok malarskich itp.

Montaż i konserwacja nadajników telefonii komórkowej.

Prowadzę montaż i demontaż oraz wykonuję bieżącą konserwację nadajników sieci telefonii komórkowej.

Malowanie ognioochronne.

Posiadając aktualne i stosowne certyfikaty oraz dopuszczenia do malowania farbami ognioochronnymi wykonam w każdej klasie ogniowej od F=0,5 wzwyż malowanie ognioochronnego wskazanego obiektu lub jego części w doskonałej i relatywnie taniej technologii firmy SBV Brandschutz z Austrii.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

W sposób dokładny oczyszczam całość powierzchni stalowej wybranego obiektu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Sam proces czyszczenia wykonuję metodą ręczną lub ścierno-mechaniczną w systemie mokrym lub suchym do pożądanego stopnia czystości stali w zależności od wymagań zleceniodawcy lub wybranej technologii. Po chemicznym procesie odtłuszczenia, ręcznie lub natryskiem hydrodynamicznym z agregatu malarskiego wykonuję malowanie konstrukcji polegające na równomiernym nakładaniu wybranego systemu farb: powłoki antykorozyjnej – epoksyd i powłoki dekoracyjnej (zamykającej system) poliuretan w dowolnej kolorystyce wg RAL.

Wspomniane prace wykonuję na obiektach i urządzeniach przemysłowych takich jak:

» kopalniane szyby wyciągowe dla ruchu załogi i materiałów,

» morskie i lądowe naftowe platformy wiertnicze,

» pomosty węglowe lub inne o zbliżonej budowie,

» hale sklepowe hipermarketów,

» przęsła mostów, wiaduktów i estakad drogowo-kolejowych,

» maszty nadawcze stacji radiowych i telewizyjnych,

» kominy, chłodnie kominowe lub inne o zbliżonej budowie,

» suwnice portowe, bramowe, żurawie i dźwigi budowlane,

» słupy przesyłowe wysokiego i średniego napięcia,

» stacje i podstacje przesyłowe energii elektrycznej,

» hale fabryczne zakładów produkcyjnych,

» śluzy, tamy i zapory wodne na wodach śródlądowych,

» rozdzielnie i zbiorniki ciśnieniowe gazów technicznych,

» silosy materiałów sypkich np. w młynach, cementowniach,

» instalacje i urządzenia przesyłowe: gazu, wody, pary, itp.

Wszystkie prace wykonuję w dużej gamie kolorystycznej, także z napisami ze szczególnym uwzględnieniem kolorów w świetle obowiązujących w tym względzie norm i przepisów bezpieczeństwa.